Sopimusehdot ja kuntosalin pelisäännöt

SOPIMUSEHDOT:

 1. Fit Lapualla (Fit Local Oy) sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista. Voit olla asiakkaanamme esim. 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Asiakkuudessa on kalenterikuukauden irtisanomisaika. Eli jos irtisanot asiakkuutesi esim. lokakuussa, on asiakkuutesi voimassa marraskuun loppuun saakka. Meillä et myöskään maksa liittymismaksuja etkä vuosittaista palvelumaksua.
 2. Asiakas treenaa omalla vastuulla. Fit Kuntokeskukset vastaa laitteiden toimivuudesta ja ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.
 3. Kuntokeskuksen asiakkaalla on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille asiakaspalvelun aukioloaikoina. Vieraan tulee aina ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa keskuksen sääntöjä. Mikäli asiakas tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä.
 4. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukseen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli asiakkuus on kestänyt alle peruskauden, peritään asiakkaalta jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 5. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.
 6. Maksujen viivästyessä on keskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jos asiakkuus on kestänyt alle peruskauden, peritään asiakkaalta jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 7. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 8. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Lapua (Fit Local Oy, 2988688-8) ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 6. on kerrottu.
 9. Asiakkuussopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Lapua (Fit Local Oy, 2988688-8) ja asiakas. Ole.Fit Lapualla (Fit Local Oy:lla) on myös oikeus siirtää sopimus tälläisenään tytäryhtiölleen, mikäli Ole.Fit Lapua (Fit Local Oy) mukauttaa liiketoimintaansa. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan tästä johtuen olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin siten että asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan laskutuskauden loppuun.
 10. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä sopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.
 11. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan paikalla käynti. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan, vaan noudatamme normaalia irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakas on aktiivinen. Irtisanoutuminen tai asiakkuuden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty sekä avainkortti palautettu. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu.
 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.
 13. Lukittavaa kaappia saa käyttää vain treenin kestävän ajan. Tämän jälkeen asiakkaan on palautettava avain kaapin oveen ja poistettava tavarat kaapista. Kadonneesta avaimesta veloitamme 50€ kertamaksun. 
  Kuntokeskuksella on oikeus ottaa haltuun tavarat, joita säilytetään kaapissa yön yli. Tämän jälkeen ne siirretään löytötavaroihin viikon ajaksi. Kuntokeskus ei vastaa asiakkaan suljetussa kaapissa olevista tavaroista tai löytötavaroista varkauden, tulipalon tai muun vahingoittumisen kohdalla. 
  Mikäli asiakas ei ole viikon aikana noutanut tavaroitaan, toimitaan näiden kanssa löytötavaralain mukaisesti.
 14. Asiakkaalla on vahingonkorvausvastuu rikkoutuneesta/vahingoittuneesta kuntokeskukselle kuuluvasta laitteesta tai välineestä, mikäli laitteen tai välineen rikkoutuminen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Vahinkotapaukset selvitetään erikseen.
  Vahingonkorvausvastuu kattaa laitteen hinnan täysimääräisenä sen mukaan mitä voidaan pitää sopivana laitteen/välineen ikään, tai kuntoon perustuen. 
 15. Force majeure (lat. vis major, suom. suurempi voima) eli ylivoimainen este tai tapahtuma on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, sota, pandemia sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi yllä lueteltuihin liittyen, kuten viranomaisen väliaikainen sulkukäsky.
  Force Majeure tilanteessa kuntokeskuksella ei ole hyvitysvelvollisuutta. Force Majeure perustuu lakiin, mutta sopimusteknisistä syistä ja selkeyden vuoksi katsomme, että se on syytä lisätä myös sopimusehtoihin.
  Myös Force Majeure-tilanteessa asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
   

KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
 4. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö kuntokeskuksessa on ehdottomasti kielletty.
 5. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Asiakas käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen keskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen kuntokeskuksen liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa.
 7. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksulisiin salitapahtumiin.
 8. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle.
 9. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle.
 10. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
 11. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 12. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntokeskukseen tullessaan ulkopuolella ja/tai vastaanotossa olevaan kortinlukijaan.
 13. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 14. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 15. Tervetuloa Fit Lapuan asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnasta!

 

 

 

 

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Lapua (y-2988688-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
lapua@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Lapua asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Lapua
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
lapua@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.